مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

تصویر پیدا نشد

1) هرگاه 6 ماه از تاریخ صدور چک تاریخ گذشته باشد و دارنده چک در طی این مدت برای وصول آن به بانک مراجعه نکرده باشد و یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به مراجع قضایی شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چک تاریخ گذشته قابل اجراست.

2) هرگاه چکی پس از برگشت از بانک به بانک دیگری انتقال داده شده باشد که در این صورت کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق تعقیب کیفری ندارد، مگر اینکه انتقال چک قهری باشد مانند اینکه دارنده چک فوت کرده باشد و چک به وارثان قانونی او منتقل شده باشد.

3) در صورتی که دارنده چک فوت کند، دارنده چک حق تعقیب کیفری ندارد.

4) در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت کند و یا موافقت شاکی خصوصی را به ترتیبی فراهم نماید.

سایت جهانی

ارسال شده در موضوع :

دیدگاه خود را بنویسید