علم و دانش 538

کشف کدام قطعه باعث انقلابی بزرگ در علم الکترونیک شد

پاسخ — ترانزیستور

طراح سوال — Myar64.adrina