علم و دانش 282

بخش لیپیدی غشا چه نام دارد

پاسخ — فسفولیپید.کلسترول

طراح سوال — ^^*arshida*^^