علم و دانش 463

بخش ابتدایی روده باریک را چه می نامند

پاسخ — دوازدهه

طراح سوال — m.mahdiiiii