علم و دانش 419

یکی از آلیاژ های مس که در آن مخلوط مس و روی است چه نام دارد

پاسخ — برنج

طراح سوال — melikaarbebzi