در مدل اتمی بور در لایه اول چند الکترون جای میگیرد