علم و دانش 334

کدام یک از گازهای زیر سریعتر با هموگلوبین واکنش میدهد

پاسخ — مونوکسید کربن

طراح سوال — Mahoor_k