علم و دانش 149

کدام قسمت دو نیمکره ی مخچه را به هم متصل میکند

پاسخ — کرمینه

طراح سوال — mahya1378