علم و دانش 501

کدام یک از گیاهان مسهل می باشد

پاسخ — سنا

طراح سوال — .zo0ro0.