علم و دانش 31

به ترتیب به عامل اتصال استخوان به استخوان و ماهیچه به استخوان چه میگویند

پاسخ — رباط.زردپی

طراح سوال — اخلوری