پدری با گروه خونی AB و مادری با گروه خونی A احتمال A بودن گروه خونی فرزند چقدر است

علم و دانش 1024

پدری با گروه خونی AB و مادری با گروه خونی A احتمال A بودن گروه خونی فرزند چقدر است

پاسخ — %50

طراح سوال — ندارد