علم و دانش 360

کدام بیماری ناشی از اختلال هورمونی نیست

پاسخ — آنمی

طراح سوال — w.i.n.n.e.r