علم و دانش 524

ماهیت ماده ژنتیک چیست

پاسخ — اسید نوکلئیک

طراح سوال — Ramakdotcom