علم و دانش 412

متان جزء کدام یک از گزینه های زیر است

پاسخ — آلکان

طراح سوال — sadra2017