علم و دانش 117

سرعت صوت در کدامیک از گزینه ها بیشتر است

پاسخ — فولاد

طراح سوال — hosseinsadr#1