علم و دانش 335

بیماری گواتر ناشی از کمبود کدام است

پاسخ — ید

طراح سوال — star111