علم و دانش 338

کدامیک از موارد از نشانه های به کار افتادن اعصاب سمپاتیک می باشد

پاسخ — گشاد شدن مردمک چشم

طراح سوال — elmira7676