علم و دانش 231

کدام گروه خون به گروه خونی A نمیتواند خون اهدا کند

پاسخ — B

طراح سوال — shabnamac