علم و دانش 473

کدام یک برای فعالیت مطلوب به محید اسیدی نیاز دارد

پاسخ — لیزوزوم

طراح سوال — Irmny1