علم و دانش 336

تعداد استخوانهای موجود در هر دو گوش انسان

پاسخ — 6

طراح سوال — Raziye755