کدام یک از گزینه ها از انواع انرژی نیست

علم و دانش 1220

کدام یک از گزینه ها از انواع انرژی نیست

پاسخ — وزن                      گزینه های غلط (حرکت.گرما.الکتریسیته)

طراح سوال — lio_O