جسمی به جرم 4kg با سرعت 60m/s روی سطح زمین در حال حرکت است انرژی پتانسیل جسم چه مقدار است

علم و دانش 611

جسمی به جرم 4kg با سرعت 60m/s روی سطح زمین در حال حرکت است انرژی پتانسیل جسم چه مقدار است

پاسخ — 0

طراح سوال — sajjadrnj