علم و دانش 208

محل تجمع ادرار کدام قسمت بدن است

پاسخ — مثانه

طراح سوال — MadMasoud