از آغاز تولد ستاره خورشید تاکنون چند سال می گذرد

طلایی 202

از آغاز تولد ستاره خورشید تاکنون چند سال می گذرد

پاسخ — 4.6 میلیارد سال

طراح سوال — Quizofkings