علم و دانش 187

شتاب یک جسم متحرک برابر است با

پاسخ — مسافت تقسیم بر مجذور زمان

طراح سوال — davidofsky