کدام نوع سنگ است که در اثر مواد مذاب (ماگما) در داخل یا روی پوسته ی زمین تشکیل میشود