از هنگامی که فرد در معرض میکروب های بیماری زا قرار میگیرد تا زمانی که نشانه های آن ظاهر میشود را چه دوره ای می نامند

علم و دانش 659

از هنگامی که فرد در معرض میکروب های بیماری زا قرار میگیرد تا زمانی که نشانه های آن ظاهر میشود را چه دوره ای می نامند

پاسخ — دوره نهفتگی

طراح سوال — Tiger_m98