علم و دانش 454

گوگرد نافلز جامد به چه رنگی در طبیعت دیده میشود

پاسخ — زرد

طراح سوال — parnaz__emami