کمترین و بیشترین چگالی به ترتیب مربوط به کدام فلزها میباشد

علم و دانش 686

کمترین و بیشترین چگالی به ترتیب مربوط به کدام فلزها میباشد

پاسخ — لیتیم.اسمیم

طراح سوال — mehdiv677