علم و دانش 508

کدام سنگ جزو سنگ های آتشفشان نیست

پاسخ — سنگ مرمر

طراح سوال — ندارد