علم و دانش 369

در بزاق زالو چه ماده ای وجود دارد که باعث رقیق شدن خون میشود

پاسخ — هیرودین

طراح سوال — Aminkanaani