علم و دانش 116

کدام یک از ترکیبات زیر جز اصلی در ساخت شیشه میباشد

پاسخ — اکسید سیلیس

طراح سوال — Mahoor_k