علم و دانش 5

فرمول سرعت متوسط چیست

پاسخ — جابجایی تقسیم بر زمان

طراح سوال — pariga.tg