علم و دانش 146

افزایش کدام هورمون باعث کاهش سنتز پروتئین در عضلات می شود

پاسخ — کورتیزول

طراح سوال — النگو