لیزوزوم ها با از بین بردن … باعث مرگ باکتری ها میشوند