علم و دانش 8

کدام استخوان در بدن انسان به اسکلت بدن وصل نیست

پاسخ — سندانی

طراح سوال — hmd20