علم و دانش 7

درجه حرارت نرمال بدن چند درجه سانتی گراد است

پاسخ — 36.5

طراح سوال — abdolla1992