علم و دانش 265

کدام یک از دندان های زیر در انسان ریشه بزرگتری دارد

پاسخ — نیش

طراح سوال — amir28275