علم و دانش 80

ماهیت کدام بیماری خودایمنی است

پاسخ — میاستنی گراویس

طراح سوال — Nimaghasemzade