علم و دانش 34

کدام سلول انسولین ترشح می کند

پاسخ — سلول های بتا

طراح سوال — mobina4000