علم و دانش 459

کدام لوب مغز پردازش اطلاعات شنوایی را بر عهده دارد

پاسخ — گیجگاهی

طراح سوال — Maahta