تقسیم در باکتری و تبدیل آن به دو یا چند موجود چه نام دارد