علم و دانش 397

کمبود کدام گزینه ی زیر باعث ایجاد گواتر میشود

پاسخ — ید

طراح سوال — meryhana