علم و دانش 507

مصرف فیبر ها چه کاربردی برای بدن دارد

پاسخ — برای گوارش غذا مفید است

طراح سوال — ندارد