علم و دانش 520

گوارش پروتئین ها از کجا آغاز میشود

پاسخ — معده

طراح سوال — Azinkheirkhah