علم و دانش 327

در هر مولکول آب چند اتم اکسیژن وجود دارد

پاسخ — یک

طراح سوال — mahdi.rezaee