علم و دانش 411

کدام یک سنگین تر است

پاسخ — یک مشت براده سرب

طراح سوال — itsnickybitches