علم و دانش 329

کدام عنصر در گروه اول جدول مندلیف نیست

پاسخ — باریم

طراح سوال — zemestani