علم و دانش 374

ژوپیتر نام دیگر کدام سیاره است

پاسخ — مشتری

طراح سوال — Sepi_kian