علم و دانش 69

کدام اندام داخلی بدن موجب حرف زدن می شود

پاسخ — حنجره

طراح سوال — @jin